Change the language  


     

SSL certifikát

Pravidla pobytu

V zájmu rekreantů ubytovaných před Vámi a po Vás, prosíme vezměte na vědomí, že v den příjezdu je možno se ubytovat nejdříve ve 14:00 hod, nejpozději ve 20:00 hod (pak rezervace zaniká). V den odjezdu je nutno uvolnit chatku nejpozději do 10:00 hodin.

Návštěvníky areálu žádáme aby dodržovali základní pravidla:

 1. dodržovali pořádek v areálu a odpadky odhazovali na místa k tomu určená (odpadkový koš v chatičce, popelnice a koše v areálu).
 2. zachovávali čistotu a hygienu při použití sprch a umýváren, očistit obuv před vstupem do umýváren.
 3. dodržovali zásady hygieny při použití WC (spláchnutí a čistota . . .), nevhazovali do WC nevhodné předměty.
 4. dodržovali ohleduplnost vůči ostatním návštěvníkům při užívání přehrávačů na chatkách i během dne.
 5. dodržovali zásady nočního klidu po 22. hodině.
 6. dodržovali nařízení, že v areálu se nesmí nosit žádné zbraně, střelivo apod.
 7. dodržovali nařízení, že v areálu se nesmí přechovávat a užívat omamné nebo psychotropní látky, nejde-li o léčiva předepsané lékařem.
 8. pokud mají malé děti či domácí mazlíčky, zajistit dodržování čistoty v chatkách a v celém areálu kempu.
 9. z důvodu proudového omezení zásuvek na chatkách používali na varné konvice a jiné zařízení, které mají větší příkon než 460W zásuvky na sociálním zařízení.
 10. dodržovali bezpečnostní a protipožární řád.


Dále žádáme návštěvníky, aby:

 • NEKOUŘILI NA CHATKÁCH - POKUTA 500 Kč za porušení tohoto nařízení
 • nešlapali po ložním prádle v obuvi - 100 Kč poplatek za takto zašpiněné ložní prádlo.
 • Ztráta klíče - 200 Kč poplatek.
 • Rozbité okno chatka - 1600 Kč poplatek.
 • nepsali po zdech a postelích - pod pokutou dle velikosti znečištění.
 • nelezli z chatky ven oknem, balkonem apod.
 • neseděli na zábradlí chatek.
 • nevynášeli inventář z chatek a neměnili rozmístění v chatkách.
 • neničili záhony a zeleň v celém areálu kempu.

 

Dále žádáme návštěvníky v poslední den pobytu, aby :

 1. předali chatky do 10. hodiny ráno - pokud se nedohodne jinak.
 2. chatu předávali zametenou, případně zbavenou veškerých odpadů (kontejnéry jsou umístěny na spodním parkovišti).
 3. škody způsobené během pobytu budou vymáhány po nájemci dle ubytovacího listu.
 4. povlečení a klíče od chaty se odevzdávají obsluze kiosku.
 5. při pozdním opuštění chatky bude doúčtován poplatek 500 Kč 

 

Ostatní

 • Při použití (pouze vyhrazeného) ohniště se držet bezpečnostními a protipožárními předpisy. Ohniště a jeho okolí řádně uklidit. Je možné si zapůjčit sekeru na přípravu dřeva a opékací vidlice na uzeninu.
 • Parkování vozidel je umožněno na parkovišti v areálu ubytovacího zařízení.
 • Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v chatkách. Ubytovací zařízení ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.
 • Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování a služby nebyly poskytnuty v dohodnutém rozsahu, nebo kvalitě. Reklamace hosta musí být uplatněna ihned na místě, aby mohla být uznána a odstraněna.
 • Host má právo v odůvodněných případech ubytování přerušit, nebo úplně zrušit. Zrušení ubytování se řídí stornovacími podmínkami. Ubytovací zařízení má právo zrušit, či přerušit ubytování hostům, pokud hrubě porušují ubytovací podmínky a dobré mravy. Ubytovací podmínky jsou stanoveny v ubytovacím řádu. Ten je viditelně vyvěšen na budově recepce. V případě zrušení ubytování provozovatelem si vyhrazuje provozovatel právo vyzvat hosta k opuštění areálu ubytovacího zařízení.
 • Provozovatel je povinen předat hostu prostor vyhrazený pro ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání.
 • Provozovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovídá za technický a hygienický stav ubytovacího zařízení.

 

Stornovací podmínky

 1. Zákazník má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Jednorázový stornovací poplatek činí 150,- Kč na osobu.
 2. Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z vyšší moci pod 14 dnů před objednaným termínem, bude objednavateli vyúčtován stornovací poplatek v plné výši rezervačního poplatku.
 3. V případě, že se objednavatel nedostaví v objednaném termínu (závazná rezervace) a neomluví se, bude mu zaslána faktura k úhradě v částce 1000 Kč.

 

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA KEMPU


Děkujeme za dodržování tohoto řádu a přejeme vám příjemný pobyt v kempu Želízy.


V celém areálu je signál WIFI